Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a ZŠ s.r.o.

 


Školy
Bohemia

Stipendia a granty

Stipendia a sociální program

Škola vypisuje pro  obory vzdělání 2 granty v rámci programu "Vzdělávání pro všechny" 

Podpora vzdělání sociálně znevýhodněných mladých lidí

Zřizovatel škol Bohemia vyhlašuje pro školní rok v rámci programu „Vzdělání pro všechny“ celkově dva granty (pro dva vybrané budoucí žáky od 1.9. příslušného šk. roku) na celou dobu čtyřletého studia).

Žák neplatí školné v průběhu prvních čtyřech let studia (tzn., že rodiče neplatí žádné školné při bezproblémovém čtyřletém průběhu studia žáka, pozn. na opakování ročníku se grant nevztahuje). Poskytnutí všech výhod končí ukončením studia žáka.

Jedinou povinností žáka, kterému je grant přidělen, je odpracování 25 hodin pro komunitu (bez nároku na odměnu) v každém pololetí.

Dále dle posouzení, mohou být žákovi přiděleny některé tyto výhody:

Škola hradí a zapůjčuje od I. ročníku žákovi předepsané oblečení do kuchyně cca 1200,-Kč.
V průběhu studia škola hradí a zapůjčuje žákovi školní uniformu (chlapci cca 1000,-Kč, děvčata cca 2300,-Kč).
Škola hradí a zapůjčuje žákovi učebnice na výuku.
Plánované exkurze jsou hrazené školou tak, jako u ostatních žáků.
Škola nehradí žákovi nepovinné kurzy a další nabízené nepovinné akce.
V případě předčasného ukončení studia je žák povinen výše zmiňované zapůjčené věci (oblečení, učebnice vrátit zpět škole ve stavu adekvátnímu jejich časovému upotřebení), za případné ztráty nebo znehodnocení zapůjčených věcí nese žák vlastní zodpovědnost a je povinen toto nahradit.

Grant je vypsán pro budoucí žáky, kteří nastoupí ke studiu od 1. 9. příslušného roku.

Grant může být poskytnut :

formou finančních prostředků
formou konkrétních věcí
formou kombinace obou předchozích

O poskytnutí grantu rozhoduje zřizovagtel školy a ředitelství školy na základě písemné žádosti, která musí být podána do 31. 1. příslušného roku (před nástupem žáka) a musí obsahovat zejména tyto náležitosti :

a) jméno, bydliště, rodné číslo žadatele (zákonného zástupce) i žáka
b) podrobné zdůvodnění žádosti, doklady o finanční situaci, doporučení a zdůvodnění žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku (včetně dosavadního průběhu žáka na základní škole, přičemž průměr známek nemusí být rozhodujícím kritériem)

Majitel školy může rozhodnout o poskytnutí příspěvku i v jiných případech (a to i bez žádosti), výlučně dle svého uvážení.

V případě, že se o grantu rozhoduje na základě žádosti, je ředitelství školy povinno do 30 dnů po obdržení žádosti o poskytnutí grantu vyrozumět žadatele o tom, zda mu bude grant poskytnut či nikoliv.  

Grant může být zrušen v případě závažného výchovného či kázeňského pochybení žáka.

Uzávěrka podání žádosti o grant je 31.1.


AHR ČR

Asociace hotelů a restaurací v rámci  programu Start do života podporuje děti z dětských domovů při jejich studiu na Hotelové škole Bohemia zaplacením školného. Tedy student u nás studuje po celé studium zdarma.ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU (ke stažení)
 


 1 ROK STUDIA ZDARMA

Stipendijní řád  

Majitel školy ve spolupráci s ředitelstvím školy vyhlašuje 5 prospěchových stipendií, vždy na druhé pololetí školního roku.

Stipendijní řád mohou využít všichni žáci školy, kteří jsou klasifikováni v řádném pololetním termínu tzn. do 31.1. daného školního roku.

Rozhodujícím kritériem je prospěch s vyznamenáním a velmi dobré chování bez kázeňských či výchovných opatření. (pozn. do aritmetického průměru se nezapočítává známka z chování) dále splnění podmínek Smlouvy o studiu - platba za školné. Školné musí být řádně uhrazeno do splatnosti, tj. do 31.1. kalendářního roku.

V případě většího počtu než pět žáků z každé školy, kteří kritéria splnili, přichází na řadu další kritéria v následujícím pořadí :

  • Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení.
  • Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení z českého a anglického jazyka.
  • Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení z českého, anglického a německého jazyka.
  • Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení z českého, anglického, německého jazyka a matematiky.
  • Stipendium získává žák s lepším aritmetickým průměrem na vysvědčení na konci předcházejícího školního roku (zde má přednost v případě rovnosti proti žákovi I. ročníku pouze ten, který dosáhnul vyznamenání / v případě porovnávání žáků vyšších ročníků rozhoduje průměr na minulém vysvědčení).

V případě shody ve všech uvedených ukazatelích rozhodne o stipendiu kolegium vedení školy tvořené majitelem, ředitelem školy a zástupkyní ředitele školy (na základě podkladů od třídních učitelů, aktivity žáků a subjektivního hodnocení žáků). Třídní učitelé mohou být k rozhodování přizváni.

V případě, že kritéria splní méně žáků, bude uděleno méně stipendií.

Přiznání prospěchového stipendia znamená pro žáka snížení ceny školného vždy na druhé pololetí školního roku o polovinu platby za dané pololetí. V prvním pololetí platí všichni žáci školné v plné výši. 

Stipendia budou přidělena vždy do 20. února vrácením poloviny platby školného za druhé pololetí školního roku.

 

Sociální program pro sourozence střední školy

Majitel školy ve spolupráci s ředitelstvím školy vyhlašuje pro školní rok sociální program pro sourozence studující od 1.9. příslušného roku na střední škole Bohemia (tzn. že jeden ze sourozenců nastoupí do školy od 1.9.) :

U dvojčat, která nastoupí ke studiu od 1. 9.  se platí školné pouze za jednoho žáka (tzn., že druhý žák studuje na škole po celé čtyři roky zdarma). Předčasným ukončením studia jednoho z nich tato výhoda vždy v pololetí končí, přičemž vložené pololetní školné se nevrací.

U sourozenců, z nichž jeden nastoupí ke studiu od 1. 9.  platí starší sourozenec pouze polovinu školného. Předčasným ukončením studia jednoho z nich tato výhoda vždy v pololetí končí, přičemž vložené pololetní školné se nevrací. Výhoda končí ukončením studia staršího sourozence maturitní zkouškou.

U sourozenců, kteří na škole studují platí následující výhoda od školního roku.

Tato výhoda může být zrušena na základě výchovného či kázeňského pochybení jednoho ze sourozenců v budoucím studiu (výhoda se v tomto případě ruší od následujícího pololetí až do konce studia). Žádný ze sourozenců se nesmí dopustit výrazného výchovného či kázeňského pochybení (tzn., že žák má pedagogickou radou schválenou a odsouhlasenou ředitelskou důtku nebo podmíněné vyloučení ze studia).

O poskytnutí grantu rozhoduje zřizovatel školy a ředitelství školy na základě písemné žádosti.

 


ředitel školy  
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 630 249, 469 622 009
Mobil, kancelář: 733 712 599
sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz
sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Hotelová škola Bohemia s.r.o.

facebook Facebook: Střední škola Bohemia s.r.o.

 

Adresa

Adresa školy:
Víta Nejedlého 482
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 15:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »

 


Naši partneři:

       Výsledek obrázku pro akc čr   Výsledek obrázku pro ssščms  Výsledek obrázku pro aččr Výsledek obrázku pro pupp logo Výsledek obrázku pro vitana   Výsledek obrázku pro plzeňský prazdroj    Výsledek obrázku pro pohár josefa masopusta