Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a ZŠ s.r.o.

 


Školy
Bohemia

Přijímací řízení - pedagogické lyceum

ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení - přihlášky škola přijímá do 31. 8. 2020 (uchazeči budou přijímání do naplnění kapacity tříd)

volná místa 

obor vzdělání Pedagogické lyceum 

zaměření Humanitní studia              3 volná místa

zaměření Tělesná výchova a sport  4 volná místa

 

 

obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum          Přihláška ke stažení

Nutné specifikovat na přihlášce:           

  • Pedagogické lyceum - ŠVP Tělesná výchova a sport (sportovní zaměření)
  • Pedagogické lyceum - ŠVP Humanitní studia  (humanitní zaměření)

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Výsledky přijímacího řízení

R o z h o d n u t í

Podle ustanovení § 59, § 60 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

se žák s registračním číslem  p ř i j í m á

ke střednímu odbornému vzdělávání na střední škole, jejíž činnost vykonává Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o., Chrudim, Víta Nejedlého 482, od 1. září 2020 do I. ročníku oboru vzdělávání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum – denní forma vzdělávání.

registrační číslo

zaměření

body

pořadí

2064

TVS

108

1

2071

TVS

102

2

2022

TVS

100

3

2018

TVS

89

4

2061

TVS

85

5

2054

TVS

85

6

2065

TVS

83

7

2058

TVS

83

8

2060

TVS

81

9

2067

TVS

77

10

2057

TVS

77

11

2055

TVS

73

12

2068

TVS

72

13

2062

TVS

69

14

2010

TVS

66

15

2015

TVS

66

16

2070

TVS

64

17

2056

TVS

60

18

2013

TVS

58

19

2069

TVS

56

20

2066

TVS

50

21

2059

TVS

50

22

2063

TVS

50

23

 

registrační číslo

zaměření

body

pořadí

2027

HUM

139

1

2048

HUM

124

2

2006

HUM

112

3

2003

HUM

111

4

2005

HUM

107

5

2041

HUM

104

6

2007

HUM

102

7

2073

HUM

102

8

2045

HUM

100

9

2044

HUM

99

10

2021

HUM

98

11

2036

HUM

97

12

2039

HUM

96

13

2040

HUM

95

14

2050

HUM

94

15

2004

HUM

93

16

2035

HUM

91

17

2033

HUM

90

18

2052

HUM

89

19

2037

HUM

89

20

2017

HUM

86

21

2038

HUM

83

22

2042

HUM

82

23

2046

HUM

78

24

2002

HUM

77

25

2009

HUM

76

26

2034

HUM

75

27

2072

HUM

73

28

2051

HUM

67

29

2053

HUM

64

30

2076

HUM

64

31

2020

HUM

51

32

2047

HUM

50

33

2043

HUM

50

34

2011

HUM

50

35

2019

HUM

50

36

O d ů v o d n ě n í

Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení.

Poučení

Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 23. 6. 2020.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

 

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy

pro první kolo přijímacího řízení do 2. března 2020.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

Jendotné přijímací zkoušky proběhnou dne 

1. termín  8. 6. 2020

školní přijímací zkoušky se nekonají

Dalšími kritérii pro přijetí budou výsledky dosažené na základní škole, které můžete s předstihem konzultovat v našem poradenském centru, dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu, zájem o obor dokladovaný ze základní školy, výsledky žáka dosažené na základě odborných či zájmových činností.

Po posouzení výše uvedených kritérií rozhodne ředitel školy o přijetí jednotlivých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny  vyvěšením ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem  je  konzultovat  s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit  představy  o  dalším  uplatnění  v  oborech, které  nabízí  naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro školní rok  2020/2021.

Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle
469 630 249, 733 712 599.

Adresa školy

Bohemia - Hotelová škola a Střední škola a Základní škola s.r.o.
Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim

 

Pedagogické lyceum –  zaměření Tělesná výchova a sport, školné 19 000,-/rok

Obor je specifický sedmi hodinami tělesné výchovy týdně ve všech ročnících studia. Jednotlivé třídy jsou zaměřené na kopanou a ostatní sporty (v případě kapacitní potřeby takto lze dělit i v rámci jedné třídy). Chlapci, kteří mají fotbalovou výkonnost na úrovni celostátních soutěží mohou pokračovat v tréninkovém procesu a aktivní fotbalové činnosti ve Sportovním centru mládeže MFK Chrudim. Žáci jiných sportovních odvětví po ukončení výuky pokračují v mimoškolních aktivitách ve svých sportovních oddílech či jiné zájmové činnosti. V prvním ročníku jsou v učebním plánu zastoupeny i další výchovné předměty (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova). Právě taková skladba předmětů umožňuje sportujícím žákům pozvolný přechod k plnění nároků středoškolského studia a zároveň se mohou kvalitně věnovat vlastní sportovní specializaci. 

V rámci školného hradí škola žákům exkurzi na špičkové profesionální utkání v kopané (např. ligové utkání nebo finále poháru ČMFS).

Ve druhém ročníku hradí škola náklady na kurz pro rozhodčí kopané „Licence M“ včetně studijních materiálů.

Ve třetím ročníku hradí škola exkurzi do Prahy (náplní je návštěva planetária a výtvarné výstavy). Školou je hrazen i  kurz pro tělovýchovné zdravotníky.

Ve čtvrtém ročníku hradí škola exkurzi do divadla v Praze (kromě vstupenky na představení).

V rámci spolupráce s MFK Chrudim pořádáme lyžařský kurz zároveň jako zimní soustředění, aby rodičům nevznikaly další náklady.

V každém ročníku studia je zastoupena výuka plavání (jedenkrát týdně, po celou dobu studia, zcela hrazena školou).

V nabídce jsou také kurzy hrazené rodiči žáků navíc, avšak v zajímavých cenových relacích tzn. podstatně levnější než u zprostředkovatelských organizací (kurz pro plavčíky, maséry, fotbalové trenérské licence - až po „Licenci B“).

 Výuka je zpestřena motivačními tréninky a besedami se špičkovými trenéry a hráči (Vítězslav Lavička, Luděk Klusáček, Ivan Hašek, Jakub Dovalil). 

 

Pedagogické lyceum – zaměření Humanitní studia, školné 11 500,- Kč/rok

Hodiny povinně volitelných předmětů budou využity ke zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků,  posílení hodin tělesné výchovy (třetí hodina TV), v další zajímavé nabídce budou předměty pedagogika, psychologie, mediální komunikace, sociologie či základy latiny.

Vzhledem k výši školného nehradí zřizovatel exkurze ani náklady na kurzy.

Praxe žáků oboru Pedagogické lyceum, které probíhají od třetího ročníku jsou situovány do mateřských škol, základních škol či sportovních klubů.

 Pro nejlepší vybrané žáky sportovního oboru možnost zahraničních stáží ve sportovních klubech nebo profesionálních tuzemských klubech.

Absolventi získávají kvalifikaci asistenta, mohou pracovat pro fit centra, sportovní oddíly, organizace obchodující se sportovním zařízením, vybavením, potravinovými doplňky, výživou sportovců, dále se uplatňují jako osobní trenéři, maséři či ve vlastní podnikatelské činnosti. Doporučujeme však následné studium na vysokých školách.

 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lyceum  

školní vzdělávací program Tělesná výchova a sport
školní vzdělávací program Humanitní studia

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 2. 3. 2020 přihlášku ke studiu na  Bohemia - Hotelové škole a Střední pedaagogické škole a Základní škole s.r.o. Chrudim.

Školní přijímací zkoušky se nekonají.
V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek                     0 - 100 bodů

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání:

průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku                  0 – 10 bodů
průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku                  0 – 10 bodů
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku                  0 – 10 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku         0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 2. pololetí 8. ročníku         0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku         0 – 5 bodů

podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy
v případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 30 bodů

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče                                                      0 – 15 bodů

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a  výše uvedených skutečností.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 50 ze 160 možných.

Každý uchazeč o studium je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku školního roku 2020/2021 oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 60 uchazečů (Tělesná výchova a sport 30, Humanitní studia 30). Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.  Na základě zájmu uchazečů bude škola otevírat třídy do 23 žáků nebo třídy v počtu 26 až 30 žáků.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 630 249, 469 622 009
Mobil, kancelář: 733 712 599
sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz
sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Hotelová škola Bohemia s.r.o.

facebook Facebook: Střední škola Bohemia s.r.o.

 

Adresa

Adresa školy:
Víta Nejedlého 482
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 15:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »

 


Naši partneři:

       Výsledek obrázku pro akc čr   Výsledek obrázku pro ssščms  Výsledek obrázku pro aččr Výsledek obrázku pro pupp logo Výsledek obrázku pro vitana   Výsledek obrázku pro plzeňský prazdroj    Výsledek obrázku pro pohár josefa masopusta