Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a ZŠ s.r.o.

 


Školy
Bohemia

Přijímací řízení -  ŠVP Hotelnictví a turismus

obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví        Přihláška ke stažení 

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí

Podle ustanovení § 59, § 60 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

se žák s registračním číslem  p ř i j í m á

ke střednímu odbornému vzdělávání na střední škole, jejíž činnost vykonává Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o., Chrudim, Víta Nejedlého 482, od 1. září 2020 do I. ročníku oboru vzdělávání 65-42-M/01 Hotelnictví – denní forma vzdělávání.

registrační číslo

zaměření

body

pořadí

2025

HOT

114

1

2028

HOT

112

2

2075

HOT

102

3

2014

HOT

99

4

2008

HOT

95

5

2031

HOT

92

6

2024

HOT

87

7

2016

HOT

87

8

2074

HOT

84

9

2032

HOT

82

10

2026

HOT

75

11

2029

HOT

73

12

2023

HOT

71

13

2049

HOT

65

14

2001

HOT

62

15

2030

HOT

62

16

2012

HOT

51

17

O d ů v o d n ě n í

Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení.

Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.

Poučení

Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 23. 6. 2020.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení
do 2. března 2020.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

Jendotné přijímací zkoušky proběhnou dne 

1. termín  8. 6. 2020
 

školní přijímací zkoušky se nekonají

Dalšími kritérii pro přijetí budou výsledky dosažené na základní škole, které můžete s předstihem konzultovat v našem poradenském centru, dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu, zájem o obor dokladovaný ze základní školy, výsledky žáka dosažené na základě odborných či zájmových činností.

Po posouzení výše uvedených kritérií rozhodne ředitel školy o přijetí jednotlivých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny  vyvěšením ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

Poradenské centrum pro uchazeče o studium na naší škole

Také v letošním školním roce otevíráme poradenské centrum pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Cílem  je  konzultovat  s uchazeči a jejich rodiči dosavadní výsledky na základní škole, zjistit  představy  o  dalším  uplatnění  v  oborech, které  nabízí  naše škola, poradit s výběrem oboru a poskytnout konkrétní informace o možnostech přijetí ke studiu pro školní rok  2020/2021.

Poradenské centrum lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle
469 630 249, 733 712 599.

Školné pro příští rok je ve výši 19.000,- Kč obor Hotelnictví.

 

Kritéria pro přijetí ke studiu 

obor vzdělání  65-42-M/01 Hotelnictví 

V souladu s § 59 školského zákona budou ke studiu přijímáni uchazeči ze ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří úspěšně absolvovali 9. ročník ZŠ a podali v termínu do 2. 3. 2020 přihlášku ke studiu na Bohemia - Hotelové škole  a Střední pedagogické škole a ZŠ s.r.o. Chrudim.

Školní přijímací zkoušky se nekonají.
V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

1) výsledků jednotných přijímacích zkoušek                     0 - 100 bodů

2) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání:

průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku                  0 – 10 bodů
průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku                  0 – 10 bodů
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku                  0 – 10 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku         0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 2. pololetí 8. ročníku         0 – 5 bodů
prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku         0 – 5 bodů

podkladem jsou údaje uvedené v přihlášce, potvrzené základní školou nebo opisy vysvědčení ze základní školy
v případě, že žák v některém ze sledovaných pololetí neprospěl, odčítá se mu 30 bodů

3) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

zájem o obor konzultovaný v poradenském centru a další skutečnosti prokazující zájmy uchazeče                                                      0 – 15 bodů

Hodnocení provádí ředitel školy na základě přihlášky ke studiu a  výše uvedených skutečností.

Hodnocení žáků je vyjádřeno pomocí bodů v sestupném trendu. Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 40 bodů ze 160 možných. 

Každý uchazeč o studium oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví je povinen doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.

Škola přijímá ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví 60 uchazečů a oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch  30 uchazečů.
Na základě zájmu uchazečů bude škola otvírat třídy do 23 žáků nebo třídy v počtu 26 až 30 žáků. Třída bude otevřena při minimálním počtu 12 žáků.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 3 dnů po konání přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se nezasílajjí.


Proč právě na  Bohemia - HŠ a SPgŠ a ZŠ s.r.o. v Chrudimi

Praxe na špičkových tuzemských pracovištích (z hlediska finančního nejsou pro žáky ziskové).

Praxe v zahraničí (jsou pro žáky finančně zajímavé s další možností legální práce v zahraničí v oboru po ukončení školy).

Škola není vázána státním normativem pro dělení žáků ve skupinách (tzn. individuální přístup a malé pracovní skupiny vedené kvalifikovanými odborníky).

Možnost absolvování dalších odborných („rekvalifikačních“) kurzů, které skýtají další pracovní uplatnění v oboru i ve vlastní podnikatelské činnosti – kurz pro barmany, kurz pro sommeliéry, baristy (příprava kávy), carving (ozdobné vykrajování ovoce a zeleniny), studená kuchyně.

Možnost nepovinného studia cizích jazyků (ruština, francouzština, španělština, arabština, základy latiny) vedeného kvalifikovanými odborníky.

Možnost navštěvovat odborné kroužky – barmani, kuchaři, cukráři, sommeliéři, sportovci.

Škola dosahuje špičkových výsledků zejména v oborech barmanských, číšnických, sommeliérských a kuchařských, což dokumentují vynikající výsledky žáků v soutěžích na celostátní i mezinárodní úrovni.

Možnost reprezentovat školu na celostátních odborných soutěžích (barmani, číšníci, kuchaři, sommeliéři…). Náklady na schválené soutěže hradí zřizovatel školy.

Odborné exkurze jsou pro obor hotelnictví hrazené v rámci školného (návštěva pivovaru, potravinářské výrobny,  GO Brno – výstavy cestovního ruchu, návštěva Prahy a divadelního představení).

Nadčasové vybavení školy didaktickou technikou a odborným zařízením (laboratorní kuchyně, učebny stolničení, školní apartmán, školní klub…).

Výchovná část vzdělávacího procesu klade důraz i na oblečení, péči o zevnějšek a vzhled žáků, což je vkladem do jejich budoucí perspektivy.

Stravování – hotová jídla (35,- Kč). Celodenní provoz školního klubu – svačiny, nápoje, kusové ovoce…

Výborná dostupnost školy z autobusového či vlakového nádraží, které se nacházejí v těsné blízkosti školy.

Vynikající a rozmanité uplatnění absolventů na trhu práce na pozicích manažerských, vedoucích pracovníků, v manuální činnosti, vlastní podnikatelské činnosti v tuzemsku i v zahraničí. 

  

Škola pravidelně hradí náklady:

na laboratorní cvičení (u žáků oboru Hotelnictví v průběhu celého školního roku),
na exkurze pořádané školou a zpracované v plánu školy (minimálně jedna ročně)
na soutěže (schválené v ročním plánu školy)

škola není vázána státním normativem pro dělení žáků ve skupinách, což umožňuje pedagogům individuální přístup

přednášková činnost odborníků z praxe

 

Možnost přivýdělku pro žáky oboru hotelnictví:

zahraniční praxe – až tříměsíční včetně hlavních prázdnin
cateringové akce zajišťované školou
nabídky nárazových akcí jednotlivých hotelů či jiných organizací
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 630 249, 469 622 009
Mobil, kancelář: 733 712 599
sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz
sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Hotelová škola Bohemia s.r.o.

facebook Facebook: Střední škola Bohemia s.r.o.

 

Adresa

Adresa školy:
Víta Nejedlého 482
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 15:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »

 


Naši partneři:

       Výsledek obrázku pro akc čr   Výsledek obrázku pro ssščms  Výsledek obrázku pro aččr Výsledek obrázku pro pupp logo Výsledek obrázku pro vitana   Výsledek obrázku pro plzeňský prazdroj    Výsledek obrázku pro pohár josefa masopusta